പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍

1. الفاتحة - അല്‍ ഫാത്തിഹ

59. الحشر - അല്‍ ഹശ്ര്‍

60. الممتحنة - അല്‍ മുംതഹിനഃ

61. الصف - അസ്സ്വഫ്ഫ്

63. المنافقون - അല്‍ മുനാഫിഖൂന്‍

64. التغابن - അല്‍ തഗാബൂന്‍

65. الطلاق - അത്ത്വലാഖ്

66. التحريم - അത്തഹ് രീം

67. الملك - അല്‍ മുല്‍ക്ക്

72. الجن - അല്‍ ജിന്ന്

73. المزمل - അല്‍ മുസമ്മില്‍

78. النبإ - അന്നബഉ്

80. عبس - അബസ

81. التكوير - അത്തക് വീര്‍

82. الإنفطار - അല്‍ ഇന്‍ഫിത്വാര്‍

83. المطففين - അല്‍ മുതഫ്ഫിഫീന്‍

84. الإنشقاق - അല്‍ ഇന്‍ശിഖാഖ്

85. البروج - അല്‍ ബുറൂജ്

86. الطارق - അത്ത്വാരിഖ്

87. الأعلى - അല്‍ അഅ് ലാ

88. الغاشية - അല്‍ ഗാശിയഃ

89. الفجر - അല്‍ ഫജ്ര്‍

90. البلد - അല്‍ ബലദ്

91. الشمس - അശ്ശംസ്

92. الليل - അല്‍ലൈല്‍

93. الضحى - അള്ള്വുഹാ

94. الشرح - അശ്ശര്‍ഹ്

95. التين - അത്തീന്‍

96. العلق - അല്‍ അലഖ്

98. البينة - അല്‍ ബയ്യിനഃ

99. الزلزلة - അല്‍ സല്‍സലഃ

100. العاديات - അല്‍ ആദിയാത്

101. القارعة - അല്‍ ഖാരിഅ

102. التكاثر - അത്തകാഥുര്‍

103. العصر - അല്‍ അസ്വര്‍

104. الهمزة - അല്‍ ഹുമസഃ

105. الفيل - അല്‍ ഫീല്‍

106. قريش - ഖുറൈഷ്

107. الماعون - അല്‍ മാഊന്‍

108. الكوثر - അല്‍ കൌഥര്‍‍

109. الكافرون - അല്‍ കാഫിറൂന്‍

110. النصر - അന്നസ്ര്‍

111. المسد - അല്‍ മസദ്

112. الإخلاص - അല്‍ ഇഖ് ലാസ്

113. الفلق - അല്‍ ഫലഖ്

114. الناس - അന്നാസ്