പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍

1. الفاتحة - അല്‍ ഫാത്തിഹ

38. ص - സ്വാദ്

59. الحشر - ഹഷ്ര്‍

60. الممتحنة - മുംതഹന

61. الصف - സ്വഫ്ഫ്

62. الجمعة - ജുമുഅ

63. المنافقون - മുനാഫിഖൂന്‍

64. التغابن - തഗാബൂന്‍

65. الطلاق - ത്വലാഖ്

66. التحريم - തഹ് രീം

67. الملك - മുല്‍ക്ക്

71. نوح - നൂഹ്

72. الجن - ജിന്ന്

73. المزمل - മുസമ്മില്‍

78. النبإ - ന്നബഉ്

80. عبس - അബസ

81. التكوير - തക് വീര്‍

82. الإنفطار - ഇന്‍ഫിത്വാര്‍

83. المطففين - മുതഫ്ഫിഫീന്‍

84. الإنشقاق - ഇന്ഷിഖാഖ്

85. البروج - ബുറൂജ്

86. الطارق - ത്വാരിഖ്

87. الأعلى - അഅ് ലാ

88. الغاشية - ഗാശിയ

89. الفجر - ഫജ്ര്‍

90. البلد - ബലദ്

91. الشمس - ശംസ്

92. الليل - ലൈല്‍

93. الضحى - ളുഹാ

94. الشرح - ശര്‍ഹ്

95. التين - തീന്‍

96. العلق - അലഖ്

97. القدر - ഖദ്ര്‍

98. البينة - ബയ്യിന

99. الزلزلة - സല്‍സല

100. العاديات - ആദിയാത്

101. القارعة - അല്‍ ഖാരിഅ

102. التكاثر - തകാഥുര്‍

103. العصر - അസ്വര്‍

104. الهمزة - ഹുമസ

105. الفيل - ഫീല്‍

106. قريش - ഖുറൈഷ്

107. الماعون - മാഊന്‍

108. الكوثر - കൌഥര്‍‍

109. الكافرون - കാഫിറൂന്‍

110. النصر - നസ്ര്‍

111. المسد - മസദ്

112. الإخلاص - ഇഖ് ലാസ്

113. الفلق - ഫലഖ്

114. الناس - നാസ്